Te Lourdes op de bergen

Composer:  unknown


 

This music is assumed to be public domain in the USA. BEWARE: the modern-day recordings of that music are not!

 

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

I have an audio recording of this song. I have a video of this song.       Dutch               Te Lourdes op de bergen    
I have an audio recording of this song. I have a video of this song.       English - French - German - Italian - Spanish               Ave Maria - Lourdes    
I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X   Luis   Iruarrizaga   1891 1928         Ave Maria de Lourdes 5vv. organ

For other language versions see this page

play/stop MIDI:

Recording:  not available

Lyrics: source

Te Lourdes op de bergen

Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot
vol glans en vol luister de Moeder van God
Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!
(ook na ieder volgend couplet)

Zij riep Bernadette, een nederig kind
"Wie zijt gij, vroeg 't meisje, die u daar bevindt?"

"Ik ben d'Onbevlekte en zuivere Maagd
gans vrij van de zonde heb ik God behaagd."

Zij deed er ontspringen een klare fontein
met helende waat'ren, als waar medicijn

"Ik wil hier een tempel, op MassabiŽls rots
Ik zal hier doen schittren, de wonderen Gods!"

"Dat pelgrims hier komen, van wijd en van zijd
'k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt."

En sedert 't verschijnen der Moeder-Maagd daar
stijgt immer de bede der christene schaar

Wij brengen als d'engel U, Moeder zo zoet
met tedere liefde de dierbare groet

De talen der volk'ren verheffen uw naam
zij bidden door 't Ave, Maria te saam

Door dalen en wouden, langs bergen en vliet
klinkt de eer van Maria, in 't hemelse lied

Te Lourdes in Frankrijk, uw lievelingsoord
weerklinkt en weergalmt het in machtig akkoord 

"Ik ben d'Onbevlekte" zo klonk daar uw woord
en de onschuld bevoorrecht herhaalde ongestoord

Nu prijkt daar uw beelt'nis met glorie omstraald
wier aanblik zo minzaam, uw moederhart maalt

Daar stromen de pelgrims met duizenden saam
hun harten begeesterd, aanroepen uw naam

Daar schenkt uwe liefde, aan zondaren vree
aan kranken genezing op 't smeken der bee

Die grot ons zo dierbaar uw beelt'nis zo rein
doen stromen uw zegen, bij 't klinkend refrein

Wij danken U, Moeder, voor 't heil ons geschied
O zegen ons allen, bij 't galmen van 't lied

Vertrouwend op 't Ave door d'Engel gebracht
herhalen wij immer, met vuriger kracht

Aanvaard dan de hulde, o Moeder zo goed
de hulde uwer kind'ren, aanhoor onze groet

Zo blijft, o Maria, in vreugd en in smart
in leven en sterven, de kreet van ons hart

Die groet zij de laatste, door 't hart nog geuit
wanneer in het sterven, de mond zich reeds sluit

Maar dan door Maria geleid tot haar Zoon
herhalen wij eeuwig, geschaard rond haar troon

Posted on YouTube:  

Page last modified: November 02, 2011

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 ◊ 768