> 3000 Ave Marias -- Songs of Sharon -- Remi Ghesquiere -- St-Basil's Hymnal --  PROJIMO -- Beyond Good and Evil

100 geestelijke liederen

Home biography + references 100 geestelijke liederen 10 Marialiederen De Veldkapel Het lied van het vlas Klein Moederken

Honderd Geestelijke Liederen

Remi Ghesquiere (1866-1964), 1922


 

This music is assumed to be public domain in the USA. BEWARE: the modern-day recordings of that music are not!

 

 

 

My thanks and appreciation to
my parents Marcel and Mia Cuypers
for sending me this book.

This book belonged to Josef Johannes Pyck, (1890-1970) priest-uncle of my mother.
It then came to my mother, who sent it to me after I started my Ave Maria website.

'One hundred spiritual songs.'

Some of these songs are traditional Flemish songs that have been arranged for organ accompaniment, some are are original compositions by Remi Ghesquiere. Unfortunately, the book does not always specify which are arrangements of traditional songs and which are original compositions by Remi Ghesquiere.

This organ edition lists only the first verse of each song.
If you have the "kleine uitgave" (song text edition) or know additional verses, please email me and I will list them.

COPYRIGHT NOTIFICATION:

Because this book was published in 1922, it is considered to be public domain for the USA. I am making these songs of praise available on my website, in the hope that these Flemish songs and the music of Remi Ghesquiere might be performed more often.
 
This book is still under copyright protection in countries with life+50 years (2015) or life+70 years (2035) copyright protection. Even though you may be able to download these scores for free on this website, it remains your personal responsibility to comply with copyright laws in your country and register these scores with the proper copyright collection agency before using them for public performances.

Imprimatur + more.

 

I hope to eventually provide MIDIs and an English translation for these pages.
The Ave Maria pages do however have greater priority for me, so it will likely take a while before I get to doing that.
Any volunteers?

Table of content / Index of songs:


Highlighted = score has been processed with MIDI available.

VOORHANG
 1. Oneindig Wezen, God
ADVENT
 1. Eer ooit ge 't oordeel
 2. O Schepper van het Lichtgewelf
KERSTTIJD
 1. 't Is Middernacht
 2. 't Is Nacht! Staat op!
 3. Englen daalt
 4. Het was bij middernachten (Herderslied)
 5. Herders hij is geboren
 6. Nu zijt wellekome
 7. Naar U wij komen
 8. O Godlijk Kind (Lied der 3 Wijzen)
 9. Jezus, allerliefst Kind
 10. Wij, de kleinen (H. Kindsheid)
 11. Zooveel gouden Sterrelichten (Zoeten Naam)
 12. o Jezus, Vorst bewondrenswaard (Zoeten Naam)
 13. Nu moet ons stem (H. Familie)
LIJDEN VAN O. H.
 1. Langs den Weg
 2. Al kreunend
 3. 's Konings Standaard
IN DEN LOOP VAN 'T JAAR
 1. Luid op, o Christen monden (Pasen)
 2. o Hemelpoorten, opent u (O.H. Hemelvaart)
 3. Stormend daalde in windgeruisch
 4. Kom, Geesten (Sinxen)
 5. Heil! Heil! (H. Drievuldigheid)
 6. o Heiligen al (Allerheiligen)
 7. Hebt medelij (Allerzielen)
ALLERHEILIGST HERT
 1. Komt vereeren
 2. o Jesus, die uw Hert
 3. Gij die verlichting zoekt
 4. Komt Jesus' Hert bezingen
 5. Ziet hoe de bende
 6. o Heilig Hert
 7. o Jezus, zie
 8. Heilig Hert van Jezus

H. NUTTING
 1. 'k Groet U, lichaam (Aanbidding)
 2. o Heer, ik ben niet waardig (Bereiding)
 3. 't Is Jesus, mijn verlangen (Bereiding)
 4. o Heer, zoo machtig (Bereiding)
 5. Mijn hert gedenk (Bereiding)
 6. Mijn herte nietem traagt
 7. Naar U, mijn Jesus
 8. Had ik (Dankzegging)
 9. 'k Bemin U
 10. o Jesus, vol genaden (Dankzegging)
O. L. VROUW (Algemeene liederen)
 1. o Moeder Gods
 2. Maria, milde en machtig
 3. o Maria, die daar staat
 4. o Moedermaagd (O.L.V. H. Hert)
 5. Wees gegroet, Maria (Ave Maria)
 6. Wees gegroet, o ster der zee (ave Maris)
 7. Alle dagen (Omni Die)
 8. U, Maria, loven wij
 9. Gegroet o Vrouw verheven
 10. o Bedeklok (Angelus)
 11. Des Morgens  (Angelus)
 12. Doog dat wij U groeten
 13. o Maria, onbevlekte
OP FEESTDAGEN VAN O. L. V.
 1. Gij die door de woeste baren (Lichtmis)
 2. Er was een Maagdeke (O.L.V. Boodschap)
 3. Wees gegroet, o maged zoet (O.L.V. Boodschap)
 4. Onder 't Kruis (O.L.V 7 Ween)
 5. Maria, nooit geschonden
 6. Welaan, welaan (Meiliedje)
 7. Sa komt (Meiliedje)
 8. Zeg wie vaart daar (O.L.V. Hemelvaart)
 9. o Lieve weergalooze (O.L.V. Geboorte)
 10. o Rozenkrans, Maria's bloemenkroone
 11. o Rozenkrans vol geur en glans
 12. In 't herte geboren (Rozenkrans)
 13. o Zuivre Maagd (O.L.V. Onbevlekt)
 14. o Eene uit al (O.L.V. Onbevlekt)
H. Jozef
 1. Sint Jozef gij waart ambachtsman
 2. Sint Jozef heil'ge bruidegom
 3. Voor ons patroon
 4. Groote heilige Jozef
VERSCHILLENDE HEILIGEN
 1. Te midden 's werelds oceaan (Apostelen en H. Kerk)
 2. Zingt al in blijde kringeen (H. Moeder Anna)
 3. Er zweeft een geest (H. Engelbewaarder)
 4. Hoe steegt gij (H. Joannes Berchmans)
 5. De grootste held (H. Joannes Berchmans)
 6. Gode lief zijn (H. Godelieve)
 7. o Lutgardis, wonderbloem (H. Lutgardis)
 8. Cecilia laat m'u begroeten (H. Cecilia)
 9. Katharina die heur bloed (H. Katharina)
 10. Antonius van Padua (H. Antonius)
 11. Dat heden liedren schallen (H. Gerardus)
 12. o Eedle spruit van eedlen stam (H. Aloysius)
 13. Zoon van vorstlijken bloede (H. Franciscus Xaverius)
VARIA
 1. de zonne alreede is opgestaan
 2. Gij Schepper van het hemelrond
 3. In dichte drommen (Strijdlied E. K.)
 4. God zij gezegend (gebenedijd)
H. MISGEZANGEN
 1. Wij bidden diep gebogen
 2. Wat u wordt opgedragen
 3. Heilig! Heilig!
 4. Zingt Heilig
 5. Ten laatste Avondmale
 6. Heere, ik ben niet weerdig
 7. Komt bij, gij schepselen
SLOT
 1. Alles mijnen God ter eere

Page last modified: October 27, 2011

Return to my homepage: www.avemariasongs.org

COPYRIGHT NOTIFICATION:
The works of Remi Ghesquiere are still under copyright protection in countries with life+50 years (2015) or life+70 years (2035) copyright protection. Even though you may be able to download some scores for free on this website, it remains your personal responsibility to comply with copyright laws in your country and register these scores with the proper copyright collection agency before using them for public performances.
 

 

Questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
Home
   
Creative Commons License Copyright 1999-2011 Geert Cuypers.
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 
Who has visited this Remi Ghesquire website since April 29,  2010? 

 Free counters!

Who has visited  Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
# page views since November 22,  2009:
visitors online right now.

music since November 11, 2011

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024
768