> 3000 Ave Marias -- Songs of Sharon -- Remi Ghesquiere -- St-Basil's Hymnal --  PROJIMO -- Computer Games

Ave Maria, maged rein

Composer: Anonymous (<1500)


 

This music is assumed to be public domain in the USA. BEWARE: the modern-day recordings of that music are not!

 

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

Recording:  not available
MIDI / Lyrics:  not available
   

Score 1:  Florimond van Duyse,
Het oude Nederlandsche lied. Derde deel. Martinus Nijhoff / De Nederlandsche Boekhandel, Den Haag / Antwerpen 1907

illustratie
1.
 
Ave Maria, maghet reyn, 
gy suverliker siit alleyn 
der werrelts cierheid algemeyn; 
ontsprekelic u suverheit 
gaet opter meyen dagereit, 
end al dat in haer is bereit. 
In mynen syn 
staet uwe myn; 
o suver maecht, 
myn hert, myn syn, 
soe waer ic bin, 
ghi wel behaecht; 
van u te syn myn ziel beclaecht.
 
5. 
O suver maecht, verleent doch my, 
dat ic u hier getrowe sy; 
bi wien ic bin, off wie by my, 
wat ic aenscow, tis my al niet, 
hoe scoen tmach syn, in dit verdriet, 
als ic denc, dat ghy scoenre siit. 
O lieve maecht, 
oft u behaecht, 
laet my doch syn 
bi u gedaecht 
end niet beclaecht, 
mer friis end fyn, 
als en brugom in u aenschyn.
2.
Verlangen heeft my onbevaen, 
als ic aenscou ster ende maen, 
ende voert denk, hoet mit u mach staen; 
ghy siit die edel, suver bloem, 
dair uut ghesproten is Goeds soen, 
Ihesus, heer vanden hogen troen. 
Alt hemmelriic 
hem seer verbliit 
in u claerheit, 
want ghi die siit, 
diemen geliict 
der daghereit 
mit alder vogelen sangberheit.
 
6. 
O coninghyn, maect dat bereit: 
myn ziel, als sy van hene scheit, 
moet syn in hemmelriic geleyt, 
daer alle zielen spannen croen 
end blideliken singen scoen 
mit Ihesu, uwen lieven soen. 
Diet wel besiet, 
tis groet verdriet, 
van daen te syn, 
daer vroechd geschiet, 
end droefheit vliet 
mit alle pyn. 
O maecht, helpt my daer in die schyn! 
 
3. 
Ontsprekelic, o edel bruyt, 
u suete roec, u suet geluyt 
gaet boven alle sang end cruyt; 
hy mach wel dragen hogen moet, 
die u kiest voir dat ertsche guet, 
end al tiit uwe wille doet. 
Want hi ontfaen 
sel sonder waen 
een brugoms croen, 
die niet vergaen, 
mer als die maen 
sal rayen scoen, 
die ghi hem, edel bruyt, selt doen.
 
7. 
O vrou, wat sal ic aene gaen? 
myn sonden doen my dic verstaen, 
dat myn gebet word niet ontfaen; 
o moeder der ontfarmherticheit, 
al dair die sonder troest op heyt, 
troest my, myn sonden syn my leit. 
O lieve maecht, 
ic word versaecht; 
och wat bediet, 
myn hert dat claecht 
van snachs tot daechs; 
ghi andwort niet,
 en weet, hoe mit my is ghesciet.
 
4. 
Wat sel ic van u denken meer, 
voer allen maechden hebdi eer 
van Ihesu, onsen Heer; 
ghy siit syn moeder, hy u kynt, 
die u volcomelike mynt; 
al u begeert ghi aen hem vint. 
Maria vrou, 
hier om hi sou, 
die u ter tiit 
mach syn getrou, 
van allen row 
werden verbliit 
hier nae mit u in hemmelriic.
 
1, 5. dagereit, dageraat, morgenrood. - 1, 7. syn, zin. - 1, 8. myn, min. - 1, 13. van u = van u gescheiden. - 2, 3. voert, voorts, verder. - 2, 7. Alt, al het. - 2, 11. geliict, vergelijkt. - 3, 2. o suete roec, o zoete geur. - 4, 2. t.: hebdie. - 4, 11. row, rouw. - 5, 2. t.: getrouue. - 6, 2. van hene scheit, van hier scheidt. - 6, 9. t.: te sien. - 7, 2. dic, dikwijls. - 7, 5. waar de zondaar zijn troost op stelt.
===============================================
Tekst en melodie.
15de-eeuwsch Hs. nr. 7970 der Weener Bibliotheek, bl. 5b, uitgegeven door Bäumker, Niederländische geistliche Lieder, nr. 5, Vierteljahrsschrift, 1888, bl. 174, hierboven weergegeven; - J.C.M. van Riemsdijk, Vier en twintig ldr. uit de 15de en 16de eeuw, 1890, nr. 2, bl. 6, naar dezelfde bron, twee strophen. - De derde strophe wordt aangehaald door Dr. J.A.N. Knuttel, Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming, Rott. 1906, bl. 276, als voorkomende in een der liederen ‘waarin Maria als bruid wordt aangesproken’, en als ‘strofe, waarin deze betiteling het meest op den voorgrond treedt’. - Op den bovenstaanden tekst volgt, bij Bäumker, Maria's antwoord: ‘Die saec sel ic u seggen, kynt’, enz. (5 str.).

 
Also in:  Bruning GLN 1948

Posted on YouTube:   Not available at this time.  
You could be featured here!
If you (or your choir) perform this Ave Maria, make a video recording.  Post your video on YouTube, email me the page URL and I'll embed the video in this page.
This music is assumed to be under copyright protection in the USA

You can also email me an MP3 for audio only.

Internet references, biography information.
 

Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: November 02, 2011

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 × 768