Ave Maria   

Composer:  Miroslav Příhoda  (1912-1988), s.a.


 

This music is assumed to be under copyright protection in the USA

 

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

Recording:  not available  

Lyrics:  not available

 

see score

 
Score: free download on THIS PAGE

Internet references, biography information.
source
Poslání varhaníka a ředitele kůru - Miroslav Příhoda
V říjnu letošního roku uplynulo 90 let od narození významného skladatele a varhaníka Miroslava Příhody, který působil řadu let jako ředitel kůru augustiniánského klášterního kostela na Starém Brně.

Miroslav Příhoda se narodil 20.října 1912 v Rudě u Velkého Meziříčí v rodině lidového kapelníka a základní hudební vzdělání získal u B. Svobody, ředitele kůru ve Velkém Meziříčí. V letech 1930-1932 navštěvoval dvouletý varhanní kurz na brněnské konzervatoři, kde dále absolvoval varhanní a pěvecké oddělení. Svá studia zakončil státní zkouškou ze zpěvu a klavíru (1936 a 1937). Skladbu studoval soukromě u Jaroslava Kvapila a později u Jaroslava Křičky, jehož byl velkým obdivovatelem.

Po ukončení studií působil v Brně jako ředitel kůru a varhaník nejprve v chrámu sv. Augustina a od června roku 1945 na Starém Brně, kde se stal nástupcem Adolfa Hawlíka, otce Vladimíra Hawlíka. V tomtéž roce uvedl na zdejší poutní slavnosti P. Marie Nanebevzaté svou třetí mši "Missa brevis".

Kromě chrámové služby zastával další významné funkce - byl učitelem Hudební školy Jaroslava Kvapila a působil rovněž ve sboru Státního divadla v Brně, kde vystupoval několikrát i jako sólista, např. v opeře "V studni" Viléma Blodka.

Časově náročná služba regenschoriho v takto významném chrámu předpokládala účast na bohoslužbách ve všední dny, o nedělích a svátcích (několik dopoledních mší a odpolední svátostné požehnání), dále kompletní zajištění hudební složky slavnostních bohoslužeb, svatebních obřadů a pohřbů.

Při své práci kladl veliký důraz na úroveň prováděné liturgické hudby a funkci regenschoriho plnil odpovědně výhradně sám bez zástupců. Jako jediný varhaník v době pronásledování církve komunistickým režimem opustil školství, zřekl se svého pedagogického postu a zůstal věrný varhanické službě. V době silného politického útlaku, kdy Brňané hledali v modlitbách posilu a pomoc u obrazu Svatotomské Madony, zkomponoval Příhoda Starobrněnský Zdrávas, který se stal nedílnou součástí místní liturgie o svátcích a významných příležitostech. Pravidelně byl uváděn 7x za rok - při májových bohoslužbách 1. 5. a 30. 5., na začátek tridua před poutní slavností 12. 8. a 15. 8., dále 8. 12., 31. 12. a 1. 1. na poděkování Panně Marii. Starobrněnský Zdrávas je dochován ve dvou verzích. Původně byl určen pro dětský a ministrantský sbor, který jej zpíval každou sobotu na závěr večerní pobožnosti, později byl uváděn chrámovým sborem. Tato kompozice se stala prosbou i vyjádřením skladatelovy vděčnosti a úcty k Panně Marii Svatotomské.

Profesor Příhoda byl významnou osobností kulturního dění a podílel se na uchování a rozvoji místní hudební tradice. Jeho zásluhou byly v 60. letech zrekonstruovány firmou Rieger vzácné Steinmeyerovy varhany z roku 1876 na třímanuálové s pneumatickou trakturou. Služba regenschoriho kladla velké nároky na hudební vzdělání, znalosti v oblasti liturgické hudby a především hudební cítění, které zde dovedně uplatňoval. Podle vzpomínek dlouholeté členky místního chrámového sboru pí. M. Vackové byl Příhoda výraznou osobností sboru, který dovedl svým přístupem zaujmout. Při zkouškách dbal především na vysokou úroveň provedení, zdůrazňoval výslovnost a srozumitelnost, dovedl s citem pracovat s jednotlivými hlasy v celkovém vyznění. Měl hluboký vztah k historickému nástroji, na který hrál, a nerad na své místo kohokoli pouštěl. Vždy po provedení klaviaturu varhan jemně pohladil a teprve potom z kůru odcházel.

Pod jeho vedením byla na starobrněnském kůru provedena řada církevních skladeb od polyfonních autorů až po autory současné. Každoročně připravoval s chrámovým sborem bohatý program - například ve Svatém týdnu uváděl střídavě jeden rok skladby polyfonních autorů (Palestrina, Lasso atd.), další rok vlastní moteta, při májových pobožnostech zaznívaly každodenně Křížkovského Loretánské litanie, na Štědrý den hrávali trubači na věži kostela lidové koledy. Při produkcích spolupracoval s hráči z brněnských orchestrů a také předními varhaníky - J. Blatným, J. Puklem, příležitostně s V. Hawlíkem, M. Bučkem a později také se S. K.Vrbkou.

Příhoda byl velkým ctitelem A. Dvořáka a svého učitele J. Křičky a jejich skladby často zařazoval do repertoáru svého i repertoáru chrámového sboru. Se sborem nacvičoval i své vlastní kompozice, z nichž je většina dochována v rukopisech. Tiskem byla vydána pouze Česká vánoční mše pro sóla, sbor a orchestr na text P. Františka Petěrky (řádovým jménem Klétus), která byla vydána samostatně v roce 1962 u České katolické charity v Praze. Poprvé byla provedena v roce 1955 při půlnoční mši na Starém Brně a poté hojně uváděna v Brně i na Moravě, kde se o její rozšíření zasloužili především Příhodovi žáci. Celkem zkomponoval 12 mší, z toho 4 české, a jedno mešní ordinárium. Všechny latinské mše měly první provedení vždy na slavnost Nanebevzetí P. Marie v podání předních brněnských interpretů. K poutní slavnosti vzniklo také proprium, které sbor pravidelně zpíval i po skladatelově smrti. K významným skladbám se dále řadí čtyřdílná kantáta Vzkříšení pro sóla, sbor a varhany, cyklus Velkopáteční meditace pro smíšený sbor a cappella (později zhudebněn i s orchestrem) a rovněž příležitostné kompozice k církevnímu roku - Velikonoční a svatodušní moteta, Pohřební responsoria, několik proprií na svátky svatých a ze sólových skladeb Ave Maria. Řada těchto liturgických skladeb byla uvedena i na jiných brněnských kůrech (např. u sv. Jakuba a v Zábrdovicích) a mnohé z nich zůstaly součástí repertoáru některých současných chrámových sborů.

Ke slavnostním příležitostem napsal celou řadu fanfár pro žestě, orchestr a varhany, z nichž nejznámější Ohnivá fanfára vznikla přímo v krematoriu před obřadem požárníka.

Za stěžejní dílo M. Příhody je považována Missa solemnis pro sóla, smíšený sbor, varhany, orchestr a zvony op.15. Pod autorovým vedením zazněla v Brně v srpnu roku 1965 při slavnostní bohoslužbě konané u příležitosti stého výročí genetických objevů J. G. Mendela pod záštitou UNESCO.

Z instrumentální tvorby stojí za zmínku klavírní cyklus Dítě si hraje, Mládí, Elegie pro varhany, Ukolébavky pro smyčcový orchestr, mužský sbor V zemi české z cyklu Mé zemi. Interpretací skladatelovy sborové tvorby se zabývala pěvecká tělesa BPS Foerster a ŽPS Krásnohorská pod vedením K. Hradila. V roce 1956 vznikla na námět J. Zatloukala celovečerní opera z hanáckého prostředí s názvem Věno, která však nebyla nikdy provedena.

Profesor Příhoda byl vynikajícím improvizátorem v melodicko-harmonickém slohu s důrazem na motivickou práci. Jeho tvorba byla silně ovlivněna janáčkovskými prvky, jež jsou nejvíce zřetelné ve Staroslověnské mši, která měla premiéru na slavnost Nanebevzetí Panny Marie v roce 1964.

Manželka Jasmína, roz. Karlická, absolvovala violocello na brněnské konzervatoři a byla členkou operního orchestru v Brně. S rodinou rád jezdíval na dovolenou do Beskyd, kde také komponoval. Miroslav Příhoda zemřel 11.června 1988 v Brně.

Ludmila Borisová

 

    
Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: September 16, 2011

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 × 768